کارگروه بین الملل اعزام هنرمندان به خارج از کشور

۲۷مرداد
کارگروه بین الملل اعزام هنرمندان به خارج از کشور تشکیل می شود

کارگروه بین الملل اعزام هنرمندان به خارج از کشور تشکیل می شود

کارگروه بین المللی برای اعزام هنرمندان و گروه های هنری، بین معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل می شود.