کارگردان ارباب حلقه ها

۰۱تیر
پیتر جکسون مستند «بیتلز» را می سازد
کارگردان «ارباب حلقه‌ها»

پیتر جکسون مستند «بیتلز» را می سازد

پیتر جکسون قرارداد ساخت مستندی درباره بیتل‌ها را امضا کرد.