کارگاه آموزشی درام در آواز ایرانی

۱۷اردیبهشت
برگزاری کارگاه آموزشی درام در آواز ایرانی با حضور حسین علیشاپور
از سوی آموزشگاه موسیقی آوای مهر

برگزاری کارگاه آموزشی درام در آواز ایرانی با حضور حسین علیشاپور

کارگاه آموزشی درام در آواز ایرانی با حضور حسین علیشاپور و به همت آموزشگاه موسیقی آوای مهر برگزار می شود.