کارگاه آموزشی درام در آواز ایرانی

17اردیبهشت
برگزاری کارگاه آموزشی درام در آواز ایرانی با حضور حسین علیشاپور
از سوی آموزشگاه موسیقی آوای مهر

برگزاری کارگاه آموزشی درام در آواز ایرانی با حضور حسین علیشاپور

کارگاه آموزشی درام در آواز ایرانی با حضور حسین علیشاپور و به همت آموزشگاه موسیقی آوای مهر برگزار می شود.