پیتر جکسون

۰۱تیر
پیتر جکسون مستند «بیتلز» را می سازد
کارگردان «ارباب حلقه‌ها»

پیتر جکسون مستند «بیتلز» را می سازد

پیتر جکسون قرارداد ساخت مستندی درباره بیتل‌ها را امضا کرد.