پردیس پورعابدینی

۲۲شهریور

تعریف و تمجید فریدون جیرانی از بازی پردیس پورعابدینی ( راضیه سریال آقازاده )

تعریف و تمجید فریدون جیرانی از بازی پردیس پورعابدینی ( راضیه سریال آقازاده )

۲۰شهریور

پردیس پورعابدینی چگونه راضیهِ سریال «آقازاده» شد؟

پردیس پورعابدینی چگونه راضیهِ سریال «آقازاده» شد؟