پردیس تئاتر تهران

۰۵فروردین
محمد معتمدی با برگزاری کنسرت ارزان پروژه «هنر برای همه» را کلید زد

محمد معتمدی با برگزاری کنسرت ارزان پروژه «هنر برای همه» را کلید زد

اولین کنسرت از پروژه «هنر برای همه» که ایده آن اواخر سال ۹۷ از سوی محمد معتمدی مطرح شده بود، عصر دیروز یکشنبه چهارم فروردین ماه در پردیس تئاتر تهران برگزار شد.