پدر ژپتو درگذشت

۱۵آبان

در ۹۰ سالگی

پدر ژپتو درگذشت