پانزدهمین جشنوارهد موسیقی جوان

۲۰مرداد
ارزیابی چهارده دوره جشنواره ملی موسیقی جوان/۱
در جشنواره موسیقی جوان از تبعیض خبری نیست

ارزیابی چهارده دوره جشنواره ملی موسیقی جوان/۱

داور بخش سنتور پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان معتقد است ساختار جشنواره به شکلی طراحی شده که امکان تبعیض در آن وجود ندارد.