وزارت فرهنگ و ارشاد

۰۳مرداد

برنامه​های جدید دفتر موسیقی وزارت ارشاد برای موسیقی

برنامه​های دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای گونه​های مختلف موسیقی در ایران از سوی مدیر این دفتر اعلام شد