هوگو چاوز

۲۷فروردین

رونمایی از هدیه چاوز به اوباما در نمایشگاه کتاب تهران

رونمایی از هدیه چاوز به اوباما در نمایشگاه کتاب تهران