هنر کارت

۱۷شهریور
اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص ثبت نام هنرکارت

اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص ثبت نام هنرکارت

صندوق اعتباری هنر در خصوص ثبت نام اعضای این صندوق برای هنرکارت اطلاعیه ای صادر کرد.