هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مركزی و چین

14شهریور
یکشنبه ۱۸ شهریور

یکشنبه ۱۸ شهریور

نخستین نشست از هم‌­اندیشی «هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مرکزی و چین»، یکشنبه ۱۸ شهریور، در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.