هنرمندان زیر ۴۰

25شهریور
سامانه واکسیناسیون برای هنرمندان زیر ۴۰ سال باز شد
صندوق اعتباری هنر اعلام کرد

سامانه واکسیناسیون برای هنرمندان زیر ۴۰ سال باز شد

سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون برای تمام هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر که کد ملی آنها به وزارت بهداشت ارسال شده است، باز شد.