هفته نامه صدا

12شهریور
عکس؛

عکس؛

جلد متفاوت یک هفته نامه (۷۸ میلیون لایک برای استاد آواز ایران)