هفته نامه صدا

۱۲شهریور
عکس؛

عکس؛

جلد متفاوت یک هفته نامه (۷۸ میلیون لایک برای استاد آواز ایران)