هفته تئاتر،اختتامیه،تئاتر

۱۴اردیبهشت

برگزیدگان سال بازیگری معرفی خواهند شد/ هفته تئاتر در شب پایانی

برگزیدگان سال بازیگری معرفی خواهند شد/ هفته تئاتر در شب پایانی