هفتادمین زادروز حسین علیزاده

01شهریور
به بهانه یکم شهریور، خجسته زادروز «حسین علیزاده» شاهباز موسیقی ایران
شهرام صارمی نوشت؛

به بهانه یکم شهریور، خجسته زادروز «حسین علیزاده» شاهباز موسیقی ایران

یادداشت شهرام صارمی، نوازنده و مدرس شناخته شده کمانچه را به مناسبت هفتادمین زادروز استاد حسین علیزاده در موسیقی ایرانیان بخوانید.