هشتاد و یکمین فصلنامه موسیقی ماهور

16دی
هشتاد و یکمین فصلنامه موسیقی «ماهور» منتشر شد

هشتاد و یکمین فصلنامه موسیقی «ماهور» منتشر شد

هشتاد و یکمین فصلنامه موسیقی «ماهور» با محوریت موضوع سازشناسی موسیقی ایرانی و چند مقاله تخصصی در حوزه های تاریخی منتشر شد.