نوربرت آمرمان

14فروردین

کنسرت ناصح‌پور با آمرمان

پیمان ناصح‌پور نوازنده تنبک به همراه نوربرت آمرمان، نوازنده مطرح سه تار هندی با برگزاری کنسرتی به معرفی مشترکات فرهنگی دو کشور ایران و هند می‌پردازد