نواهای آیینی و مذهبی ماه رمضان

07اردیبهشت
گردآوری نواهای آئینی و مذهبی ماه رمضان
به همت میراث فرهنگی تهران انجام می شود

گردآوری نواهای آئینی و مذهبی ماه رمضان

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران بر لزوم شناسایی نواهای آئینی ماه مبارک رمضان و تهیه مستندات برای ثبت آنها در فهرست میراث معنوی تاکید کرد.