نوازنده دوتار خراسان

25مهر
گزارش از ایسنا

گزارش از ایسنا

“دوتار” مهمترین و رایج‌ترین ساز در منطقه تربت جام و شرق خراسان و یکی از سازهای اصلی همراهی‌کننده آوازهای این منطقه است. به همین دلیل شش سال پیش، فنون ساخت این ساز در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت و تبدیل به یک ساز ملی شد. فرهنگ، سنت و موسیقی منطقه تربت جام و باخزر با […]