نواحی اشک2

15مرداد
تک آهنگ «شه زاده اکبر» منتشر شد

تک آهنگ «شه زاده اکبر» منتشر شد

هشتمین قطعه از قطعات دهگانه آلبوم «نواحی اشک۲» منتشر شد.