نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایرانی

20مهر
با رویکرد توجه به دو محور «موسیقایی» و «پیرا موسیقایی»

با رویکرد توجه به دو محور «موسیقایی» و «پیرا موسیقایی»

فراخوان نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایرانی برای حضور گروه های موسیقی نواحی و مقامی در بخش ها و گونه های مختلف منتشر شد.
+فراخوان این جشنواره و جزئیات کامل را در ادامه بخوانید