نقد نغمه سخن

17اسفند

در بیست و یکمین نشست نقد نغمه سخن عنوان کرد

هوشنگ کامکار که در بیست و یکمین نشست نقد نغمه سخن می گفت، تاکید کرد: در آخرین آثار چکناواریان نشانی از آن همه تجربه و دانش دیده نمی شود که به طور مثال می توان به کاری که با همراهی شهرام ناظری انجام داده است اشاره کرد. به گمان من این اثر اصلا در حد […]