نغمه‌ی کهن

12اسفند
انتشار نغمه‌ی کهن برای سه تار به همراهی ضرب زورخانه در دستگاه چهارگاه
با هنرمندی ستاره احمدی و علی حسین زاده

انتشار نغمه‌ی کهن برای سه تار به همراهی ضرب زورخانه در دستگاه چهارگاه

قطعه‌ی نغمه‌ی کهن برای سه تار به همراهی ضرب زورخانه در دستگاه چهارگاه، منتشر و در دسترس مخاطبین قرار گرفت.