ناصریا

03آذر
با هدف فراهم آوردن شرایط ظهور و بروز استعدادهای جوان هرمزگان

با هدف فراهم آوردن شرایط ظهور و بروز استعدادهای جوان هرمزگان

انجمن موسیقی استان هرمزگان فراخوان نخستین جشنواره موسیقی «ناصریا» را با هدف فراهم آوردن شرایط ظهور و بروز استعدادهای جوان این حوزه در منطقه هرمزگان منتشر کرد.+مقررات و شرایط ثبت نام در این جشنواره