مکان تمرین

۲۴مهر
به منظور تمرین گروه ها

به منظور تمرین گروه ها

خانه موسیقی در راستای حمایت از گروه های موسیقی تسهیلاتی را به منظور تمرین گروه ها در اختیار خواهد گذاشت.