مکان تمرین

24مهر
به منظور تمرین گروه ها

به منظور تمرین گروه ها

خانه موسیقی در راستای حمایت از گروه های موسیقی تسهیلاتی را به منظور تمرین گروه ها در اختیار خواهد گذاشت.