مکان تدفین محمدرضا شجریان

۱۹مهر
تغییر مکان تدفین محمدرضا شجریان | اولین تصویر از خانه ابدی استاد

تغییر مکان تدفین محمدرضا شجریان | اولین تصویر از خانه ابدی استاد

مکان تدفین استاد محمدرضا شجریان در آرامگاه فردوسی تغییر کرد.