مکاشفات شخصی

13دی
طی پروژه ی نمایشی «مکاشفات شخصی»

طی پروژه ی نمایشی «مکاشفات شخصی»

هفت بانوی نوازنده ی موسیقی کشورمان، طی هفت شب، در پروژه ی نمایشی «مکاشفات شخصی»، به نوازندگی می پردازند. این در حالیست که کلیه ی عواید این هفت اجرا، به بانوانِ سرپرستِ خانوارِ مبتلا به سرطان خواهد رسید.
+جزئیات کامل به همراه پوستر و اطلاعات بلیت فروشی