مير جلال الدين كزازي

28آبان
به خوانندگی حمید خزاعی

به خوانندگی حمید خزاعی

بزرگداشت میر جلال الدین کزازی با اجرای گروه موسیقی میراث به خوانندگی حمید خزاعی برگزار شد.