موسیقی و انقلاب

19بهمن

نتوانسته ایم پاسدار مناسبی برای موسیقی گذشته خود باشیم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: باید اقداماتی نیز در خصوص تلفیق موسیقی مدرن و جدید نیز صورت گیرد