موسیقی نواجی

۰۹شهریور
پیمان بزرگ نیا از آغاز پذیرش دانشجو در رشته «موسیقی نواحی» خبر داد
به جغرافیای سیاسی کاری نداریم

پیمان بزرگ نیا از آغاز پذیرش دانشجو در رشته «موسیقی نواحی» خبر داد

پیمان بزرگ نیا؛ از پژوهشگران و هنرمندان فعال حوزه موسیقی نواحی ایران از آغاز پذیرش دانشجو در رشته «موسیقی نواحی» در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.