موسیقی دوران قاجار

۲۹تیر
در گذر زمان…

در گذر زمان…

عکسی تاریخی از اجرای موسیقی محلی ایران در دوران قاجار