موسیقی بوشهری

۱۰فروردین
طنین آوای موج در پهنه رودکی

طنین آوای موج در پهنه رودکی

گروه «آوای موج» موسیقی بوشهری را در پهنه رودکی به اجرا درآورد.