مهدی رفعتی

06شهریور

کنسرت مهدی رفعتی

شاگرد ارشد انوشیروان روحانی در رشته پیانوی ایرانی کنسرت می دهد.