مهدی دیزانی

17اسفند
کتاب آموزشی «هندپن» از مهدی دیزانی منتشر شد
حاصل جنگ و گریز ۱۰ ساله با یک ساز

کتاب آموزشی «هندپن» از مهدی دیزانی منتشر شد

کتاب آموزشی «هندپن» به نگارش و اجرای مهدی دیزانی در قالب یک لوح فشرده تصویری و یک اثر تالیفی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.