منوچهر غیوری

۰۸دی
برنامه فرزانگان فرهنگ یاد حسن کسائی را گرامی می دارد
با حضور دو نی نواز سرشناس کشورمان

برنامه فرزانگان فرهنگ یاد حسن کسائی را گرامی می دارد

حسن ناهید و منوچهر غیوری (از نوازندگان نی) که هر دو از یاران و دوستان قدیمی حسن کسائی هستند، در برنامه «فرزانگان فرهنگ» به گرامیداشت یاد و خاطره این هنرمند خواهند پرداخت.