منصوره ثابت زاده

۰۴آبان
منصوره ثابت زاده: دوبیتی به گویش‌ها و زبان‌های مختلفی اجرا می‌شود

منصوره ثابت زاده: دوبیتی به گویش‌ها و زبان‌های مختلفی اجرا می‌شود

پژوهشگر موسیقی اقوام و عضو شورای علمی سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران درباره بخش پژوهش و بین‌الملل جشنواره توضیحاتی ارائه داد.