منزل همایون خرم

29دی
عکسها از تابناک فرهنگی

عکسها از تابناک فرهنگی

یکی از ویژگی های بارز استاد همایون خرم جدا از مسائل هنری،توجه به جوانان و هم یادآوری خاطره خوب از هنرمندان پیشکسوت.غیر ممکن بود در مصاحبه ای ،محفلی از کسی بدگویی کند. یک روز یک سوال کلیشه ای از او پرسیدیم که کدامیک از ساخته هایتان را بیشتر دوست دارید؟! و او گفت:همه می گویند […]