منزل همایون خرم

۲۹دی
عکسها از تابناک فرهنگی

عکسها از تابناک فرهنگی

یکی از ویژگی های بارز استاد همایون خرم جدا از مسائل هنری،توجه به جوانان و هم یادآوری خاطره خوب از هنرمندان پیشکسوت.غیر ممکن بود در مصاحبه ای ،محفلی از کسی بدگویی کند. یک روز یک سوال کلیشه ای از او پرسیدیم که کدامیک از ساخته هایتان را بیشتر دوست دارید؟! و او گفت:همه می گویند […]