منبر

۱۳اسفند

واعظ و منبری معروف تهران درگذشت

واعظ و منبری معروف تهران درگذشت