معاون امور هنری ارشاد

01شهریور
ضرورت توجه به داده ها و آمارهای روشن در مدیریت هنری
معاونت امور هنری مطرح کرد؛

ضرورت توجه به داده ها و آمارهای روشن در مدیریت هنری

سید مجتبی حسینی با اشاره به ثبت و انتشار آثار مطالعاتی راهبردی، کاربردی، هنری، رویدادها و عملکرد معاونت امور هنری در چهار سال اخیر گفت: در طول چهار سال گذشته به مناسبت های مختلف این نکته بسیار مهم را از زوایای مختلف طرح کرده ام که «فرصت فرهنگ» و «ثروت هنر» دارایی مغتنم و محترمی است و....