مصطفی مرادبختی

26اردیبهشت
در سن ۷۴ سالگی

در سن ۷۴ سالگی

مصطفی مرادبختی، نوازنده ساز قانون در سن ۷۴ سالگی درگذشت و روز گذشته بخاک سپرده شد.