مرحله دوم پروژه آهنگسازان جوان

۱۰آبان
اعلام نام برگزیدگان مرحله‌ دوم فراخوان آهنگسازی نشر موسیقی پتریکور
پروژه‌‌ی آهنگسازان جوان

اعلام نام برگزیدگان مرحله‌ دوم فراخوان آهنگسازی نشر موسیقی پتریکور

از مجموع ۸۶ اثر دریافت شده برای فراخوان آهنگسازان جوان، ۷۸ اثر واجد شرایط داوری تشخیص داده شدند و ۱۲ اثر به مرحله‌ی دوم راه یافتند.