مدیر اجرایی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر

۳۰تیر
با حکم مدیرکل دفتر موسیقی و رییس جشنواره

با حکم مدیرکل دفتر موسیقی و رییس جشنواره

مدیر اجرایی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر با حکم مدیرکل دفتر موسیقی و رییس جشنواره منصوب شد.