مدیریت موسیقی سازممان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

۱۰خرداد
آغاز ساخت پوئم سمفونی «مقاومت و کرونا»
هدیه ای دیگر به پرستاران

آغاز ساخت پوئم سمفونی «مقاومت و کرونا»

مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ساخت پوئم سمفونی «مقاومت و کرونا» به آهنگسازی آرمان مهربان را آغاز کرد.