محمد مصطفی مهربانی

۰۱تیر
محمد مصطفی مهربانی:

محمد مصطفی مهربانی:

محمد مصطفی مهربانی: بی‌شک حذف تحریر باعث حذف بخشی از هویت و میراث فرهنگ آوازی ما خواهد شد. مردم و هنرمندان در همه جای دنیا بسته به نوع فرهنگ و جامعه خود آواز می‌خوانند و آواز در هر سرزمینی ویژگی‌های خود را دارد. اگر بخواهیم ویژگی‌های ظاهری آواز ایران را بشماریم شاید بتوان سه شاخص […]