محمد محمدی

09خرداد
توسط پزشک شاهرودی صورت گرفت:

توسط پزشک شاهرودی صورت گرفت:

دکتر « محمد محمدی» پزشک شاهرودی چند روز قبل نام استاد «محمدرضا شجریان» را بر «اورست» بام جهان برافراشت.