محمد علی فردین

03آذر

تصویر قدیمی و ماندگار از مرحوم جلیلوند در کنار فردین

تصویر قدیمی و ماندگار از مرحوم جلیلوند در کنار فردین