محمد صالح علاء

۲۷مرداد
«حال این روزهایم را دوست دارم»

«حال این روزهایم را دوست دارم»

صالح علاء: قهر کردم، نازم را کشیدند و برگشتم!