محمد بيگلري پور

17مهر
در سالروز تولد بیگلری پور صورت گرفت

در سالروز تولد بیگلری پور صورت گرفت

روز گذشته علی ترابی مدیر عامل انجمن موسیقی و هادی آرزم عضو هیات امنا انجمن موسیقی از محمد بیگلری پور همزمان با سالروز تولدش عیادت کردند