محل دقیق خاکسپاری محمدرضا شجریان

۱۸مهر
اولین عکس از محل دقیق خاکسپاری محمدرضا شجریان

اولین عکس از محل دقیق خاکسپاری محمدرضا شجریان

یکر استاد محمدرضا شجریان که عصر روز گذشته در تهران درگذشت، برای خاکسپاری به مشهد رسید.